25 Mart 2014 Salı

Yolsuzluk soruşturmasının hedefindeki iki isim dün buluştu

17 aralık operasyonu, ali kibar, alo fatih, bağış, fatih saraç, gerçek tayyip erdoğan, gizlenen gerçekler, tape, türgev, yolsuzluk
Fatih Saraç (Alo Fatih) ile Ali Kibar
Bilal Erdoğan’a ait TÜRGEV vakfına "bağış tapesi"nde ismi geçen Fatih Saraç ve işadamı Ali Kibar, dün lüks bir otelde buluştu.
"Alo Fatih" olarak ünlenen Fatih Saraç ile Bilal Erdoğan arasında geçen konuşma tapesinde, işadamı Ali Kibar’ın TÜRGEV’e 1 milyon lira bağış yapmak istemediği iddiaları yer almıştı…
Sözcü'den Hayri Çetinkaya'nın haberine göre, Fa­tih Sa­raç ön­ce­ki gün sa­at 16.00’da İs­tan­bul Con­rad Ote­l’­de işa­da­mı Ali Ki­bar ile gö­rüş­tü. Kibar, G.Koreli misafirleriyle görüşmesine ara verip Saraç’la konuştu. Saraç, getirdiği dosyayı, Kibar’a verdi. Dosyayı aldıktan sonra Kibar’ın yüzü asıldı…
Görüşmenin içeriği ise şimdilik bilinmiyor.
Tür­ki­ye Fa­tih Sa­raç ile işa­da­mı Ali Ki­bar ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­, Ha­ram­za­de­ler ad­lı kul­la­nı­cı­nın du­yur­du­ğu ses kay­dı ile tartışılmaya başlanmıştı.
Yayınlanan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı ara­yan Sa­raç, Ali Ki­bar ad­lı bir işa­da­mı­nın TÜR­GE­V’­e pa­ra gön­de­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek vak­fın he­sap nu­ma­ra­sı­nı is­ti­yor­du. “Bu ze­kat mı, öbür tür­lü mü­” di­ye so­ran Er­do­ğa­n’­a ze­kat ol­ma­dı­ğı kar­şı­lı­ğı­nı ve­ren Sa­raç, ikin­ci gö­rüş­me­de ise Ki­ba­r’­ın TÜR­GE­V’­e 1 mil­yon do­lar ya­tır­dı­ğı­nı be­lirtip ek­li­yor­du: “(Pa­ra) bu­gün ge­li­yor…”
ESEFLE KINAMIŞTI…

Ses kay­dı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan işa­da­mı Ali Ki­bar, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bir­çok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ve vak­fa, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren hiç­bir men­fa­at gö­zet­mek­si­zin kat­kı­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek,“Böy­le­si­ne iyi ni­yet­le ya­pı­lan fark­lı alan­lar­da­ki des­tek­le­rin ve kat­kı­la­rın kö­tü amaç­lı al­gı­la­rın ya­ra­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik kul­la­nıl­ma­sı­nı esef­le kı­nı­yo­ru­m” de­miş­ti.

Bu güne değin en çok tıklanılanlar