21 Mart 2014 Cuma

Erdoğan'lar ham petrol işine de girdiler. Artık ham petrol taşıyacaklar

akp'nin gerçek yüzü, bilal erdoğan, burak erdoğan, gemicik, gizlenen gerçekler, ham petrol, mustafa erdoğan, recep tayyip erdoğan, tuzla tanker işletmeciliği, ziya ilgen
Erdoğan'lar ham petrol işine de girdiler. Artık ham petrol taşıyacaklar
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın kar­de­şi Mus­ta­fa Er­do­ğan ve eniş­te­si Zi­ya İl­gen, ‘ge­mi­ci­k’ işi­ni bü­yüt­tü.
De­niz­ci­lik ala­nın­da ken­di­ni ge­liş­ti­ren Er­do­ğan Ai­le­si’nin, de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın zir­ve­si ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da ham pet­rol ta­şı­ma­cı­lı­ğı­na da gir­di­ği or­ta­ya çık­tı. 2007’de 13 mil­yon 760 bin li­ra ser­ma­yey­le ku­ru­lan Tuz­la Tan­ker İş­let­me­ci­li­ği A.Ş.’nin 5 adet tan­ker ge­mi­si bu­lun­du­ğu id­di­a edi­li­yor.
28 OCA­K’­TA DEV­RAL­DI­LAR
Sözcü'nün haberine göre, İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı kay­dın­da şir­ke­tin iş ko­lu, “U­lus­la­ra­ra­sı su­lar­da ham pet­ro­lün, pet­rol ürün­le­ri­nin ve kim­ya­sal­la­rın tan­ker ge­mi­ler­le ta­şın­ma­sı” ola­rak be­lir­til­miş. 28 Oca­k’­ta ya­ni 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan ya­pı­lan top­lan­tı­da, or­tak ol­duk­la­rı şir­ke­tin yö­ne­ti­mi­ni dev­ra­lan kar­deş Er­do­ğan ve eniş­te İl­gen, şir­ke­ti dik­kat çe­ki­ci bir ad­re­se ta­şı­dı.
TE­SA­DÜ­FÜN BÖY­LE­Sİ!

Şir­ket ge­çen ay Bur­ha­ni­ye Ma­hal­le­si, Gür­gen So­kak, No:3 Üs­kü­dar ad­re­si­ne ta­şın­dı. Te­sa­düf­ler­den bi­ri ise şu ay­nı ad­res­te Baş­ba­ka­n’­ın kü­çük oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın BMZ Gro­up isim­li şir­ke­ti­nin bu­lun­ma­sı. Li­man iş­let­mek ve ge­mi in­şa et­mek gi­bi fa­ali­yet­ler­le ge­çen yıl sek­tö­re gi­ren Er­do­ğa­n’­a ait BMZ Gro­up isim­li şir­ket böy­le­ce ham pet­rol nak­li­ya­tı­na da gir­miş ol­du.

Bu güne değin en çok tıklanılanlar