14 Mart 2014 Cuma

"Erdoğan düşmemek ve ayakta kalmak için gerekirse ülkeyi iç savaşa bile sürükler."

abdüllatif şener, akp'nin gerçek yüzü, gerçek mi, gerçek tayyip erdoğan, gizlenen gerçekler, montaj mı, recep tayyip erdoğan, ses kaydı
"Erdoğan düşmemek ve ayakta kalmak için gerekirse ülkeyi iç savaşa bile sürükler."

AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener, Erdoğan’ı böyle anlattı:


“Korkunç para eğilimi vardı. Kendine odaklı kişiliğe sahip. Bu kadar kire batmış
bir insan her şeyi kendini ayakta tutacak şekilde ayarlar. Hukuk düzenini tanımaz.”
Ab­dül­la­tif Şe­ner, AK­P’­nin ku­ru­cu üye­le­rin­den­di. Par­ti­nin ha­ya­ta geç­ti­ği 2002 yı­lın­dan 2007’ye ka­dar Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın en ya­kı­nın­da­ki ki­şi­ler­den bi­riy­di. An­cak ge­çen 5 yı­lın so­nun­da par­ti­den ay­rıl­dı. Si­ya­si ya­şa­mı­na ken­di­si de­vam eden Ab­dül­la­tif Şe­ner, Bir­Gün ga­ze­te­sin­den Se­ba­hat Ka­ra­ko­yu­n’­a 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın tav­rı­nı de­ğer­len­dir­di. İş­te Şener’in çarpıcı tespitleri:
‘Ka­setler mon­taj de­ği­l’

AKP ku­rul­duk­tan son­ra 5 yıl bo­yun­ca Er­do­ğa­n’­la be­ra­ber­dim. Kor­kunç bir pa­ra eği­li­mi ol­du­ğu­nu o gün­ler­de tes­pit et­tim. En çok da bu hu­yun­dan ra­hat­sız ol­dum. Er­do­ğan ile oğ­lu ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ka­set­ler­de mon­taj ih­ti­ma­li sı­fır. Er­do­ğan ta­pe­ler ya­yım­lan­dık­tan son­ra, “K­rip­to­lu te­le­fon­la­rı­mı­zı bi­le din­le­miş­le­r” de­di. Bu, ses ka­yıt­la­rı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nun iti­ra­fıy­dı. Bu ül­ke, ta­ri­hin­de hiç gö­rül­me­di­ği ka­dar so­yul­muş ve yağ­ma­lan­mış­tır.
‘Kanlı çatışmaya sokar’
Er­do­ğan, o ka­dar ken­di­si­ne odak­lı bir ki­şi­li­ğe sa­hip ki, düş­me­mek, dev­ril­me­mek, ayak­ta kal­mak, koltuğu kaybetmemek için ge­re­kir­se ül­ke­yi iç sa­va­şa bi­le sü­rük­ler. Kan­lı sa­va­şa bi­le so­kar. Bu ka­dar ki­re bat­mış bir in­san bu ka­dar güç mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tük­ten son­ra her ­şe­yi ken­di­si­ni ayak­ta tu­ta­cak şe­kil­de ayar­la­mak is­ter. Hu­kuk dü­ze­nini ta­nı­maz.
‘30 Mart seçimleri önemli’
Tayyip Erdoğan, 30 Mar­t’­ta yapılacak olan yerel seçimlerde ön­gör­dü­ğü oran­da bir oy alır­sa cum­hur­baş­ka­nı ol­ma is­te­ğin­den vaz­geç­mez. Ya­ni Erdoğan bu ko­nu­da­ki ke­sin ka­ra­rı­nı, ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re ve­rir.

Bu güne değin en çok tıklanılanlar